ของเล่น-เกมจับคู่

ของเล่นเกมจับคู่ ช่วยเสริมพัฒนาการเด็กอย่างไร?

ของเล่นเกมจับคู่ ช่วยเสริมพัฒนาการเด็กอย่างไร?

‘สนุกกับการเล่นที่เพิ่มความท้าทายไปกับของเล่นไม้เกมจับคู่ เด็ก ๆ จะได้ฝึกความคิด และยังช่วยเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจไปพร้อมกัน และจะสนุกมากขึ้นถ้าคนในครอบครัวมาใช้เวลาเล่นร่วมกัน’

ประโยชน์ของเกมจับคู่เพื่อพัฒนาทักษะ

เกมจับคู่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะของเด็ก ไม่เพียงแค่เล่นสนุกเท่านั้นเกมจับคู่ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการจดจำและการสังเกต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ ต่อไป

เกมจับคู่ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการจดจำทั้งระยะยาวและระยะสั้น และยังพิ่มความสามารถในการระลึกถึงข้อมูลและการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาได้ด้วย

พัฒนาทักษะการจดจำและการสังเกต

เกมจับคู่ช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะจดจำรูปแบบและสัญลักษณ์ได้ และยังกระตุ้นให้พวกเขาสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวว่าเป็นอย่างไร มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 


นอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างสรรค์และขยายขอบเขตการเล่นได้มากขึ้น เกมจับคู่จะช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ สำรวจและค้นหา เปรียบเทียบด้วยตัวเอง ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการทดลองและเรียนรู้เรื่องความผิดพลาด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

การเล่นเกมจับคู่กับพัฒนาการสังคมและอารมณ์

เกมจับคู่ยังเป็นอีกเกมที่ช่วยพัฒนาทักษะสังคมและอารมณ์ของเด็ก การเล่นกับเพื่อนหรือครอบครัวสามารถส่งเสริมทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และผู้อื่นในขณะเล่นได้ด้วย นั่นก็เพราะด้วยกระบวนการเล่นเกมจับคู่จะมีกฏและกติกาการเล่นที่ออกแบบมาเพื่อท้าทายความสามารถของเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นลำดับความยาก สี หรือรูปทรง

ของเล่นเกมจับคู่ เสริมพัฒนาการอะไรได้บ้าง?

ของเล่นเกมจับคู่ช่วยเสริมพัฒนาการหลัก ๆ ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ และด้านความคิด ซึ่งเป็นพัฒนาการที่เด็ก ๆ จะได้จากการเล่นในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับ ใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาด้านกายภาพ การสังเกต คิด ไตร่ตรอง เพื่อแก้ปัญหาก็ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เสริมพัฒนาการด้านความคิด รวมไปถึงการฝึกความอดทน การควบคุมอารมณ์ในการจับคู่หรือแก้ปัญหาระหว่างการเล่นได้ด้วย นอกจากพัฒนาการหลัก ๆ ดังกล่าวแล้ว เด็ก ๆ ยังจะได้เสริมพัฒนาการและทักษะที่สำคัญและเหมาะสมตามวัยได้ดังนี้

  • Coordination การใช้อวัยวะผสานร่วมกันอย่างการใช้สายตาและมือ เป็นต้น
  • Fine Motor การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับ วาง เพื่อจับคู่หรือแก้ปัญหาในการเล่น
  • Problem Solving ได้ฝึกการแก้ปัญหาตามความยากง่าย
  • Memory การฝึกความจำไม่ว่าจะเป็นสี รูปทรง หรือวิธีการแก้ปัญหาระหว่างการเล่น
  • Social ได้ฝึกการเข้าสังคม เรียนรู้เรื่องการสื่อสาร ทักษะการพูดคุยทั้งแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยว
  • Emotion ได้เรียนรู้อารมณ์ตนเอง เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ ฝึกความอดทนในขณะเล่น

เกมจับคู่นับว่าเป็นของเล่นอีกประเภทที่ช่วยในการพัฒนาทักษะของเด็ก ไม่เพียงให้ความสนุกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเตรียมพร้อม

blog counter

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.