สัญลักษณ์-ของเล่น

ทำความรู้จักสัญลักษณ์บนกล่องของเล่นแปลนทอยส์

ทำความรู้จักสัญลักษณ์บนกล่องของเล่นแปลนทอยส์

‘การเลือกของเล่น นอกจากจะสำคัญต่อพัฒนาการเด็กแล้ว ยังสามารถช่วยลดโลกร้อนไปพร้อมกับการเล่นได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อการเล่นเสริมพัฒนาการและยังพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อตอบโจทย์การเล่นที่ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน’

ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำคัญอย่างไร

ปัจจุบันหลาย ๆ ธุรกิจก็เริ่มนำการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้น ของเล่นแปลนทอยส์ก็เช่นกัน ด้วยเหตุเพราะวิกฤติภาวะโลกร้อนที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้ธุรกิจปรับตัวเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราจึงบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในการผลิตสินค้าโดยการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint of Products หรือ CFP) ลดลง ไปพร้อมกับการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญและหันมาสนับสนุนองค์กรที่ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังจึงเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังที่จะทำให้สำเร็จ


ความสำคัญของตัวเลขคือการบอกถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกในการผลิตสินค้าแต่ละตัวเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเล่นที่ยั่งยืนได้ การคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีขอบเขตการคิดดังนี้

 • Cradle to Gate คิดจากการได้วัตถุดิบจากแหล่งกำเนิด ขนส่งถึงโรงงาน จนผลิตเสร็จสิ้นพร้อมส่งออก ของเล่นแปลนทอยส์ทุกชิ้นเราใช้ขอบเขตนี้ในการคำนวณ
 • Gate to Gate คิดจากปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจนผลิคภัณฑ์สมบูรณ์พร้อมส่งออกจากประตูโรงงาน
 • Cradle to Grave คำนวณวงจรชีวิตทั้งหมดของสินค้าตั้งแต่การได้วัตถุดิบมา ส่งไปโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิตถึงมือผู้บริโภค จนกระทั่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สิ้นอายุการใช้งานและถูกฝังกลบ

การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จึงเข้ามาเป็นปัจจัยให้กับหลายองค์กรได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและเข้ามามีส่วนช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น ที่สำคัญยังช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วยผ่านการสนับสนุนสินค้าที่มีเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์นั่นเอง

สัญลักษณ์-ชองเล่น

บนกล่องของเล่นแปลนทอยส์บอกอะไรบ้าง

บนกล่องของเล่นของเรานอกจากชื่อสินค้า อายุที่เหมาะสม และการเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ แล้ว ยังมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย วันนี้เราชวนมาพลิกกล่อง ดูกันว่า สัญลักษณ์ต่าง ๆ มีความหมายอย่างไรบ้าง


เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 • ตัวเลขแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสินค้าแต่ละชนิด
 • Kg หน่วยกิโลกรัม
 • CO2  คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

1.66 Kg คือ สินค้าชนิดนี้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนนวน 1.66 กิโลกรัม


 สินค้าทำจากไม้ยางพาราเป็นหลัก

 • Sustainably Sourced คือ วัสดุที่ยั่งยืน ได้แก่ ชิ้นไม้ ยางพาราที่หมดอายุให้น้ำยางแล้ว ยางธรรมชาติที่ปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผ้าที่ผ่านการทดสอบปราศจากสารหน่วงไฟและสารที่เป็นอันตรายกับผู้ใช้
 • Water-Based Dyes คือ สีย้อมสูตรน้ำ ที่มีสารละลายเป็นน้ำไม่มีสารตะกั่วหรือโลหะหนักอื่น ๆ เจือปน

สินค้าที่มีวัสดุหลักเป็นยางพาราและแปลนวูด

 • Sustainably Sourced วัสดุที่ยั่งยืน ได้แก่ ชิ้นไม้ ยางพาราที่หมดอายุให้น้ำยางแล้ว, ไม้อัดที่ได้จากการ ลอกเนื้อไม้ชั้นนอกออกแล้วนำ มาติดกันเป็นชั้น ๆ ด้วย กาวปลอดสารพิษ ยางธรรมชาติที่ปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ผ้าที่ผ่านการทดสอบปราศจากสารหน่วงไฟและสารที่เป็นอันตรายกับผู้ใช้
 • Organic Pigments เม็ดสีจากสารอินทรีย์ที่ทำ จาก สารประกอบอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติที่ทำ ให้เกิดสี ซึ่ง ปลอดภัยสำหรับเด็กและสิ่งแวดล้อม

สินค้าทำจากแปลนวูดเป็นหลัก

 • Upcycled Sawdust คือ ขี้เลื่อยที่นำกลับมาใช้ใหม่ 
 • Toxic Free คือ กาวปลอดสารพิษที่ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์
 • Organic Pigments คือ เม็ดสีจากสารอินทรีย์ที่ทำ จาก สารประกอบอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติที่ทำ ให้เกิดสี เราใช้เม็ดสีนี้ ในสินค้าแปลนวูด ซึ่งปลอดภัยสำ หรับเด็กและสิ่งแวดล้อม

สินค้าที่ทำจากยางพาราเป็นหลัก

 • Natural Rubber คือ น้ำยางธรรมชาติที่ปลอดภัยและสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ 
 • Organic Pigments คือ เม็ดสีจากสารอินทรีย์ที่ทำจากสารประกอบอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดสี เราใช้เม็ดสีนี้ ในสินค้าแปลนวูด ซึ่งปลอดภัยสำ หรับเด็กและสิ่งแวดล้อม

นอกจากสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนกล่องที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตัดสินใจและมีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้สินค้าที่ส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้นแล้ว ก็ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเลือกของเล่นที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฃช่วยเสริมพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม

counter for blog

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.