อายุ 3 ปีขึ้นไป

ของเล่นช่วง 3 ขวบ ขึ้นไปจะเน้นการเล่นแบบปลายเปิด ต่อยอดจินตนาการ ใช้ความคิดและสนุกได้เอง เพิ่มความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ๆ เพิ่มการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นให้เหมาะสมตามวัย

PlanToys Wooden Toys for Kids - Unlock your child's potential with our adorable Rabbit car wooden toys. Designed to foster both physical and mental development, these cars feature a curved design that is perfect for small hands to grasp and push around. The imaginative play opportunities are endless, as children can hop the rabbit or race with the bunny and chicken cars, while the turning wheels mimic real-life race car motions, providing endless hours of fun and learning.