สร้างเมือง

ชุดของเล่นไม้ส่งเสริมการเล่นในรูปแบบเมืองจำลองและร้านค้า ส่งเสริมการเล่น จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดการเล่นไปสู่แรงบันดาลใจในชีวิตจริง

PlanToys Wooden Toys for Kids - Unlock your child's potential with our adorable Rabbit car wooden toys. Designed to foster both physical and mental development, these cars feature a curved design that is perfect for small hands to grasp and push around. The imaginative play opportunities are endless, as children can hop the rabbit or race with the bunny and chicken cars, while the turning wheels mimic real-life race car motions, providing endless hours of fun and learning.