ของเล่นเพื่อการเรียนรู้และการศึกษา

ของเล่นไม้เสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกทักษะ ทั้งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการเรียนรู้ตัวเลข รวมถึงสนุกกับการเรียนรู้เรื่องสีไปพร้อมกับการเล่น

PlanToys Wooden Toys for Kids - Unlock your child's potential with our adorable Rabbit car wooden toys. Designed to foster both physical and mental development, these cars feature a curved design that is perfect for small hands to grasp and push around. The imaginative play opportunities are endless, as children can hop the rabbit or race with the bunny and chicken cars, while the turning wheels mimic real-life race car motions, providing endless hours of fun and learning.