อายุ 6 เดือนขึ้นไป

ช่วงวัยนี้จะเคลื่อนไหวได้มากขึ้น ทักษะทางภาษาดีขึ้น ของเล่นไม้สำหรับวัย 6 เดือน ขึ้นไป จึงออกแบบเพื่อกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสด้านต่าง ๆ การใช้กล้ามเนื้อ ฝึกการเคลื่อนไหว กระตุ้นทักษะภาษาและกระตุ้นพัฒนาการ

PlanToys Wooden Toys for Kids - Unlock your child's potential with our adorable Rabbit car wooden toys. Designed to foster both physical and mental development, these cars feature a curved design that is perfect for small hands to grasp and push around. The imaginative play opportunities are endless, as children can hop the rabbit or race with the bunny and chicken cars, while the turning wheels mimic real-life race car motions, providing endless hours of fun and learning.