บล็อกและการต่อโครงสร้าง

เซตของเล่นบล็อกและตัวต่อช่วยเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ส่งเสริมให้เล่นอย่างอิสระ เป็นของเล่นปลายเปิด เรียนรู้การเล่นรูปทรงเรขาคณิตและสี

PlanToys Wooden Toys for Kids - Unlock your child's potential with our adorable Rabbit car wooden toys. Designed to foster both physical and mental development, these cars feature a curved design that is perfect for small hands to grasp and push around. The imaginative play opportunities are endless, as children can hop the rabbit or race with the bunny and chicken cars, while the turning wheels mimic real-life race car motions, providing endless hours of fun and learning.