Joining the greenhouse reduction program is one of our sustainable ways to be Carbon Neutral company

การเข้าร่วมโครงการลดภาวะเรือนกระจกเป็นหนึ่งในแนวทางที่ยั่งยืนของเราในการเป็นบริษัทที่มีคาร์บอนเป็นกลาง

การเข้าร่วมโครงการลดภาวะเรือนกระจกเป็นหนึ่งในแนวทางที่ยั่งยืนของเราในการเป็นบริษัทที่มีคาร์บอนเป็นกลางเรากำลังทำงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ประมาณ 2 ล้านตรม. สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เรียกว่า T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program.) พัฒนาโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทุกคนเข้าร่วมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถขายหน่วยลดหรือคาร์บอนเครดิตได้

ในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เราได้ร่วมกันสำรวจภาคสนามกับทีมแปลนทอยส์เพื่อเริ่มเก็บข้อมูลจำนวน 71 แปลง พื้นที่รวม 2,038,016 ตร.ม. ในโครงการนี้เราได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มเพื่อรักษาสวนของตนให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนที่ไม่ใช้สารเคมี และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

 

สวนที่เข้าร่วมจะต้อง

- เก็บคาร์บอนไว้ในดินโดยการเพิ่มวัสดุอินทรีย์ ปรับปรุงการจัดการของเสียทางการเกษตร ลดการไถพรวน ระบบวนเกษตร และการปลูกพืชหมุนเวียน

- ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน

- การปรับปรุงการจัดการน้ำหรือการชลประทาน เช่น ทางเลือกในการเพาะปลูกแบบเปียกและแบบแห้ง

การเข้าร่วมโครงการ T-Ver จะทำให้เกษตรกรสามารถดูแลแปลงสวนของตนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าให้กับสวนนอกเหนือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามปกติ นอกจากนี้ คาร์บอนเครดิตจากพื้นที่เพาะปลูกที่เข้าร่วมจะถูกใช้เพื่อหักการปล่อยคาร์บอนของแปลนทอยส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่เราสามารถทำให้คาร์บอนเป็นกลางได้ภายในปี 2573

แสดงความคิดเห็น

*ช่องที่ต้องกรอก

โปรดทราบ: ความเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะถูกเผยแพร่