ข่าวสาร

Blog posts to make playing wooden toys fun and development for all ages.

Forest of Play พื้นที่เล่นท่ามกลางธรรมชาติ จ.ตรัง 

Forest of Play เป็นพื้นที่เล่นที่แปลนทอยส์สร้างขึ้นในจังหวัดตรัง ครอบคลุมพื้นที่ 64,000 ตารางเมตร ออกแบบโดยผู้ก่อตั้งแปลนทอยส์ วิฑูรย์ วิระพรสวรรค์ และพนักงานในโรงงานแปลนทอยส์ร่วมแรงกันก่อสร้าง เรารวบรวมวัสดุเหลือใช้จากในโรงงานและได้รับมาจากหน่วยงาน ร้านค้าที่มีวัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว นำมาออกแบบเป็นเครื่องเล่น และสิ่งของเครื่องใช้ในพื้นที่เล่น เราตัดสินใจขยายโอกาสในการเล่น จากของเล่นชิ้นเล็ก ๆ มาสู่พื้นที่เล่นเพื่อให้เด็ก ๆ ในวงกว้างสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการเล่นและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน Forest of Play...

การเข้าร่วมโครงการลดภาวะเรือนกระจกเป็นหนึ่งในแนวทางที่ยั่งยืนของเราในการเป็นบริษัทที่มีคาร์บอนเป็นกลาง

เรากำลังทำงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ประมาณ 2 ล้านตรม. สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เรียกว่า T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program.) พัฒนาโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทุกคนเข้าร่วมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถขายหน่วยลดหรือคาร์บอนเครดิตได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เราได้ร่วมกันสำรวจภาคสนามกับทีมแปลนทอยส์เพื่อเริ่มเก็บข้อมูลจำนวน 71 แปลง พื้นที่รวม 2,038,016 ตร.ม. ในโครงการนี้เราได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มเพื่อรักษาสวนของตนให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนที่ไม่ใช้สารเคมี และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม   สวนที่เข้าร่วมจะต้อง...

1 2 3