ข่าวสาร

Plantoys proudly present ‘Kid's Blog’ - a space to share understanding, knowledge and experience of parenting, bringing up kids, playing with them and enjoy total fun! Through the kid’s blog we hope together to gain deeper insights of building up kids in the right directions. Stay up to date on all the latest news from PlanToys by following us for news and updates. Keep up with what's happening in the world around PlanToys through special events and announcements. We regularly share company updates, exclusive offers, stories from our community, and handy tips to help you get the most out of your experience with us!

การเข้าร่วมโครงการลดภาวะเรือนกระจกเป็นหนึ่งในแนวทางที่ยั่งยืนของเราในการเป็นบริษัทที่มีคาร์บอนเป็นกลาง

เรากำลังทำงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ประมาณ 2 ล้านตรม. สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เรียกว่า T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program.) พัฒนาโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทุกคนเข้าร่วมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถขายหน่วยลดหรือคาร์บอนเครดิตได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เราได้ร่วมกันสำรวจภาคสนามกับทีมแปลนทอยส์เพื่อเริ่มเก็บข้อมูลจำนวน 71 แปลง พื้นที่รวม 2,038,016 ตร.ม. ในโครงการนี้เราได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มเพื่อรักษาสวนของตนให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนที่ไม่ใช้สารเคมี และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม   สวนที่เข้าร่วมจะต้อง...