บล็อก

รวบรวมบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับของเล่นไม้ การเล่นของเล่นไม้ และเทคนิคที่น่าสนใจในการเลือกของเล่นไม้และทำกิจกรรมที่น่าสนใจระหว่างการเล่นกับลูก ๆ และเด็ก ๆ

สวัสดิการในองค์กร: เครื่องมือสำคัญที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความสุขของพนักงาน

มุมมองจากคุณเพ็ญประภา ระวังวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้ที่ดูแลสวัสดิการของพนักงานทุกคนในแปลนทอยส์ สวัสดิการในองค์กรเปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขของพนักงาน การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและการดูแลพนักงานให้มีความสุขไม่ใช่แค่เรื่องที่ควรพิจารณาอย่างจริงจังและให้ความสำคัญ แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร ที่แปลนทอยส์เราให้ความสำคัญในการดูแล รวมถึงการสร้างความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำงานของพนักงาน เพราะสวัสดิการที่ดีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น และช่วยลดภาระต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ แปลนทอยส์ได้จัดสวัสดิการที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ด้านการเงิน การสุขภาพ การพัฒนาสถาบันครอบครัว การมีชีวิตที่มั่นคงในอนาคต และการพัฒนาตนเอง การให้สวัสดิการที่ครอบคลุมทุกด้านนี้เป็นจุดแข็งที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและความสุขของพนักงาน ซึ่งนอกจากสวัสดิการตามกฎหมายที่พนักงานทุกคนควรได้รับแล้ว แปลนทอยส์ยังมอบสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น เช่น วันหยุด-วันลา:...