Happy Employees, Healthy Organization

สวัสดิการในองค์กร: เครื่องมือสำคัญที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความสุขของพนักงาน

สวัสดิการในองค์กร: เครื่องมือสำคัญที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความสุขของพนักงาน

มุมมองจากคุณเพ็ญประภา ระวังวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้ที่ดูแลสวัสดิการของพนักงานทุกคนในแปลนทอยส์

สวัสดิการในองค์กรเปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขของพนักงาน การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและการดูแลพนักงานให้มีความสุขไม่ใช่แค่เรื่องที่ควรพิจารณาอย่างจริงจังและให้ความสำคัญ แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร ที่แปลนทอยส์เราให้ความสำคัญในการดูแล รวมถึงการสร้างความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำงานของพนักงาน เพราะสวัสดิการที่ดีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น และช่วยลดภาระต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้

แปลนทอยส์ได้จัดสวัสดิการที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ด้านการเงิน การสุขภาพ การพัฒนาสถาบันครอบครัว การมีชีวิตที่มั่นคงในอนาคต และการพัฒนาตนเอง การให้สวัสดิการที่ครอบคลุมทุกด้านนี้เป็นจุดแข็งที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและความสุขของพนักงาน ซึ่งนอกจากสวัสดิการตามกฎหมายที่พนักงานทุกคนควรได้รับแล้ว แปลนทอยส์ยังมอบสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น เช่น

  • วันหยุด-วันลา: เพื่อให้พนักงานมีความยืดหยุ่นและสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เรามอบวันหยุดและวันลาที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เช่น วันหยุดประเพณี วันหยุดในวันคล้ายวันเกิด และวันลาเพื่อเข้าร่วมพิธีงานหรืองานศพของคนในครอบครัว
  • ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ: เพื่อให้ความมั่นใจและความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพและอนาคต แปลนทอยส์จึงทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ / สหกรณ์ร้านค้า: เพื่อส่งเสริมการออมเงินและสร้างชุมชนภายในองค์กรที่เข้มแข็งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ: เพื่อให้ความมั่นคงในเรื่องของเงินเลี้ยงชีพในอนาคต พนักงานมีโอกาสสะสมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตามความสะดวกของตนเอง

นอกจากนี้แปลนทอยส์ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น การเงินกู้เพื่อที่พักอาศัยที่มีดอกเบี้ยอัตราพิเศษ การศึกษาดูงานและอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท ห้องออกกำลังกาย และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในแต่ละปีเพื่อสร้างความสุขและความเชื่อมั่นในพนักงานของเรา

ด้วยสวัสดิการที่หลากหลายและการดูแลพนักงานอย่างเต็มที่ แปลนทอยส์มุ่งมั่นที่จะทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่และเป็นที่ที่พนักงานทุกคนรู้สึกภูมิใจ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการดูแลพนักงานทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัวมีผลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิภาพในการทำงาน การเอาใจใส่ในเรื่องเล็ก ๆ เช่น การจดจำวันเกิดหรือส่งเสริมการพักผ่อนอย่างเหมาะสมก็จะสามารถช่วยสร้างความเข้าใจและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน และทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้ด้วย

แต่สิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องพิจารณาในการให้สวัสดิการในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องคือ ความเหมาะสมและความต้องการของพนักงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของพนักงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ซึ่งสิ่งนี้อาจช่วยเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในองค์กรได้ นอกจากนี้ การมีสวัสดิการที่ดียังเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาของบุคคลภายนอก ทำให้องค์กรเป็นที่ต้องการของผู้สมัครงานที่มีความรู้ความสามารถในวงการได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงความคิดเห็น

*ช่องที่ต้องกรอก

โปรดทราบ: ความเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะถูกเผยแพร่