บล็อก

รวบรวมบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับของเล่นไม้ การเล่นของเล่นไม้ และเทคนิคที่น่าสนใจในการเลือกของเล่นไม้และทำกิจกรรมที่น่าสนใจระหว่างการเล่นกับลูก ๆ และเด็ก ๆ

สวัสดิการในองค์กร: เครื่องมือสำคัญที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความสุขของพนักงาน

มุมมองจากคุณเพ็ญประภา ระวังวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้ที่ดูแลสวัสดิการของพนักงานทุกคนในแปลนทอยส์ สวัสดิการในองค์กรเปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขของพนักงาน การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและการดูแลพนักงานให้มีความสุขไม่ใช่แค่เรื่องที่ควรพิจารณาอย่างจริงจังและให้ความสำคัญ แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร ที่แปลนทอยส์เราให้ความสำคัญในการดูแล รวมถึงการสร้างความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำงานของพนักงาน เพราะสวัสดิการที่ดีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น และช่วยลดภาระต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ แปลนทอยส์ได้จัดสวัสดิการที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ด้านการเงิน การสุขภาพ การพัฒนาสถาบันครอบครัว การมีชีวิตที่มั่นคงในอนาคต และการพัฒนาตนเอง การให้สวัสดิการที่ครอบคลุมทุกด้านนี้เป็นจุดแข็งที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและความสุขของพนักงาน ซึ่งนอกจากสวัสดิการตามกฎหมายที่พนักงานทุกคนควรได้รับแล้ว แปลนทอยส์ยังมอบสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น เช่น วันหยุด-วันลา:...

แปลนทอยส์กับก้าวแรกในการเข้าสู่ Carbon Neutrality

แปลนทอยส์ตั้งเป้าหมายของการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2025 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกให้ดียิ่งเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต เรามีความตั้งใจในการทำเพื่อเด็ก สังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดนับตั้งแต่วันแรก และที่สำคัญ ความร่วมมือจากพนักงานชาวแปลนทอยส์ทุกคน รวมถึงพารท์เนอร์และลูกค้าจากทั่วโลก มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยพาเราไปถึงเป้าหมายนี้ ทำความรู้จักกับ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ความเป็นกลางทางคาร์บอนเป็นแนวความคิดในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือภาวะที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้ว ไม่ว่าจะร้อนมาก หรือเย็นมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตของมนุษย์เรา โดยเราจะต้องสร้างความสมดุลระหว่าง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ กับ...