3-99ปี+

ของเล่นชนิดนี้สามารถเล่นได้กับทุกวัยตั้งแต่ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงวัย เสริมการเรียนรู้แบบไม่จำกัด เสริมสร้างสติปัญญาร่างกาย และสังคมได้อย่างเหมาะสมและสมวัย

PlanToys Wooden Toys for Kids - Unlock your child's potential with our adorable Rabbit car wooden toys. Designed to foster both physical and mental development, these cars feature a curved design that is perfect for small hands to grasp and push around. The imaginative play opportunities are endless, as children can hop the rabbit or race with the bunny and chicken cars, while the turning wheels mimic real-life race car motions, providing endless hours of fun and learning.