Proficiency Factory Waste Management for a Healthier Planet!

การจัดการของเสียภายในโรงงาน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน

การจัดการของเสียภายในโรงงาน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน

ในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน แปลนทอยส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการของเสียภายในโรงงานมาโดยตลอด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพของแปลนทอยส์เป็นผู้นำในการดำเนินงาน

 

วันนี้เราจึงมาขอแบ่งปันความรู้จาก คุณนฤมล ศรีเทพ และคุณศรินยา สูบเด็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ฝ่ายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของโรงงานแปลนทอยส์ ว่าเรามีการจัดการของเสียภายในโรงงานอย่างไร

 

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสียด้วย 3R

การใช้หลักการ 3R เพื่อจัดการของเสียในโรงงานของแปลนทอยส์มีผลต่อการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ประกอบไปด้วย การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการนำไปแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) นอกจากนี้การจัดการของเสียยังช่วยลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ ดิน และอากาศ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมโดยรอบรั้วโรงงาน

 

การจัดการของเสียเพื่อความปลอดภัย 

โรงงานแปลนทอยส์ได้แบ่งการจัดการของเสียออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ การจัดการของเสียทั่วไปที่เกิดจากกระบวนการของโรงอาหาร และส่วนที่สอง คือ การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ขยะอันตรายจากห้องพยาบาล และขยะอันตรายจากสิ่งปฏิกูลหรือว่าวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยมีการจัดเก็บและกำจัดขยะให้เป็นไปตามวิธีการที่เหมาะสม

 

เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลการจัดส่งของเสีย

เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดการของเสีย ทีมงานได้พัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเป้าหมาย โดยการใช้เทคโนโลยีในการติดตามและบันทึกข้อมูลการจัดส่งขยะ โดยพนักงานต้องสแกน QR Code เพื่อระบุข้อมูลของขยะก่อนที่จะส่งกำจัด ทำให้สามารถปรับปรุงและป้องกันปัญหาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้วัสดุทดแทนและวิธีการใหม่ ๆ

นอกจากนี้ แปลนทอยส์ยังได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงการใช้วัสดุทดแทนและการนำเสนอวิธีการใหม่ในการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การวางแผนทดลองใช้ PU Water base เพื่อลดปริมาณกากตะกอนของตัว PU ที่ต้องส่งกำจัด รวมถึงการใช้พลาสติกคลุมชิ้นงานที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะฟิล์มยืด และการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกในตะกร้าโดยการนำชิ้นงานมาใส่ในตะกร้าโดยตรง เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก

 

การอบรมและการสร้างความตระหนักรู้ในการจัดการของเสียในองค์กร

ที่แปลนทอยส์มีการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการส่งสถิติให้กับผู้บริหารเพื่อการติดตามผลการจัดการของเสีย และมีการจัดทำแผนงานในการลดปริมาณของเสียเมื่อมีรายการของเสียที่เยอะเกินไป ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักและการรับผิดชอบในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร

แสดงความคิดเห็น

*ช่องที่ต้องกรอก

โปรดทราบ: ความเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะถูกเผยแพร่